Kvalita vnitřního prostředí budov má přímý vliv na uživatele a ovlivňuje tak i jeho schopnosti. Komplexní přístup při návrhu budovy je třeba efektivně zaměřit na vytvoření zdravého prostředí se zřetelem na použité stavební materiály bez škodlivých látek a samozřejmě s nízkou energetickou náročností.

Moderní stavebnictví by se mělo soustředit na výstavbu energeticky efektivních budov a klást důraz na využití přírodních materiálů a obnovitelných zdrojů. Cílem současné výstavby a také Evropské směrnice 31/2010/EU je snížit energetickou náročnost a přispět ke zdravějšímu mikroklimatu v budovách a udržitelné výstavbě. Současný trend navrhování větších prosklených systémů v budovách vede k nutnosti řešení řady problémů spojených zejména se zajištěním vnitřního mikroklimatu v letním období, řešením náročných stínících systémů, k použití řízeného větrání a k aplikaci dvojitých fasád.

Jednání konference bude rovněž zaměřeno na aplikaci a využívání nových materiálů a technologií v oblasti modernizace a rekonstrukce stávajících budov s cílem zlepšení tepelně technických a ostatních parametrů, při dosažení vyšší kvality vnitřního prostředí budov.

Cílem této 7. mezinárodní konference je seznámit širokou veřejnost s výsledky výzkumu a praxe týkajících se udržitelné výstavby využíváním alternativních a obnovitelných stavebních materiálů.

Konference je určena pro projektanty, stavební manažery, investory a odborníky z akademické a výzkumné sféry a další zájemce z řad odborné veřejnosti.

Nad mezinárodní konferencí Budovy a prostředí 2012 převzal záštitu děkan Fakulty stavební VUT v Brně Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. Konference je zařazena do programu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a Vyšegradského fondu.

Vyžádaná témata:

  Všechny akceptované příspěvky na základě zaslaných abstraktů budou publikované ve sborníku konference a na CD-ROM (preferován anglický jazyk). Za obsah i jazykovou úpravu finálních příspěvků odpovídají autoři.

  Jednacími jazyky konference budou: čeština, slovenština a angličtina.

  Dokumenty ke stažení:
  Pozvánka v češtině
  Pozvánka v angličtině

  Všechna práva vyhrazena © Fakulta stavební VUT v Brně